Kanalizace Ruda nad Moravou

2017Ruda nad Moravoukanalizace splašková a čistírna odpadních vod, k.ú.Ruda n.M., Bartoňov, Radomilov, Hostice, Hrabenov, vytyčení, zaměření skutečného provedení, dokumentace skutečného provedení stavby, (COV – vytyčení, zaměření skutečného provedení, dokumentace skutečného provedení stavby, geometrický plán– vyznačení budovy ČOV, věcná břemena – největší objem