Vodohospodářská infrastruktura obce Vícov

realizace únor – září 2015

kanalizace – splašková kanalizace, čistírna odpadních vod, celá obec – vytyčení, zaměření skutečného provedení, dokumentace, geometrické plány

délka zaměřených tras kanalizace 5.865 m

vodovod –  celá obec – vytyčení, zaměření skutečného provedení, dokumentace, geometrické plány

délky zaměřených tras vodovodu 5.540 m