Vodovod pomoraví Plumlovsko, Soběsuky, Žárovice, Hamry

realizace červenec 2014 – červenec 2015

vodovod – vytyčení tras, vodojem, zaměření skutečného provedení, dokumentace, geometrické plány

délka zaměřených tras vodovod 11.224 m

kanalizace – splašková kanalizace, čistírna odpadních vod – Soběsuky, Žárovice – vytyčení, zaměření skutečného provedení, dokumentace, geometrické plány

délka zaměřených tras kanalizace 1.377 m